RODO

 

Klauzula informacyjna

Szanowny Użytkowniku,

mając na celu zapewnienie realizacji Twoich praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej jako “RODO”), niniejszym pragniemy przekazać Ci informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Artur Pabian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klamp Artur Pabian z siedzibą w Tarnowie, ul. Św. Marcina 11, 33-100 Tarnów, NIP: 9930560703, Regon: 122926898 (dalej jako „Administrator”).

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych z Administratorem możesz skontaktować za pomocą:

 • poczty elektronicznej: info@klamp.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Św. Marcina 11, 33-100 Tarnów,
 • telefonu: +48 794 219 583,

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności;
 5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. kierowania treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Administrator przetwarza dane w celu kierowania treści marketingowych wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie informacji związanych z realizacją Umowy lub dotyczących prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej np. firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, danych pełnomocnika, numeru rachunku bankowego, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
 8. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa. Do organów tych zaliczane są między innymi: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane także do podmiotów, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, czyli między innymi: banki, operatorzy płatności, podmioty dostarczające systemy do mailowego i sms-owego marketingu, kancelarie prawne, księgowi, dostawcy systemów IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem podmiotów mających swoje siedziby w państwach, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz podmiotów mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będących sygnatariuszami programu Privacy Shield (np. Google, Microsoft).
 10. Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania zlecenia, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń́ w związku z ich realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 11. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Administratora Danych Osobowych pod adresem siedziby spółki lub adresem email: info@klamp.pl
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Tobą a Administratorem (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji umowy).