Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO KLAMP.PL

 

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem, stanowiącym nie tylko obowiązek prawny, ale także ważny instrument służący do zwiększenia przejrzystości naszego codziennego postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

W dalszej części chcielibyśmy zatem przedstawić szczegółowe informacje o tym, jakie dane są zbierane podczas odwiedzania naszego portalu oraz jak dane te są przez nas następnie przetwarzane lub wykorzystywane, a także, jakie towarzyszące środki ochrony podjęliśmy pod względem technicznym i organizacyjnym.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności i cookies serwisów internetowych Klamp.pl („Polityka prywatności”) dotyczy strony internetowej: www.klamp.pl oraz dostępnej w tej domenie platformy, a także wersji Platformy Klamp.pl, dostępnej za pomocą telefonów komórkowych poprzez Aplikację mobilną („Serwis”). Politykę prywatności możesz w każdej chwili pobrać tutaj jako dokument PDF.
 2. Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin.
 3. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej jako: Użytkownik) jest Artur Pabian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klamp Artur Pabian z siedzibą w Tarnowie, ul. Św. Marcina 11, 33-100 Tarnów, NIP: 9930560703, Regon: 122926898.,(dalej jako „Administrator”).
 1. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą:
 • poczty elektronicznej: artur@klamp.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Św. Marcina 11, 33-100 Tarnów,
 • telefonu: +48 794 219 583,
 1. W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników informujemy, iż w przypadku przekazania nam danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego, a w szczególności zgodnie z przepisami:

 

ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako “RODO”),

 1. b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
 2. c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.).
 3. Korzystanie z serwisu Klamp.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu.

 

 1. ZBIERANIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH

 

Zakres i sposób zbierania oraz wykorzystywania Twoich danych różni się w zależności, czy odwiedzasz naszą stronę tylko w celu zapoznania się z informacjami czy też korzystasz z oferowanych przez nas usług. Jeżeli przy poszczególnych funkcjach naszej oferty korzystamy z usługodawców działających na nasze zlecenie lub chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy Cię o tym szczegółowo w poniższych zapisach. Przekazywanie Twoich danych stronie trzeciej może nastąpić tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

 1. Wykorzystanie w celach informacyjnych:
 2. a) przy korzystaniu z naszej strony internetowej w celach informacyjnych zbieramy tylko dane osobowe, które automatycznie przesyła nam Twoja przeglądarka internetowa, takie jak np.:
 • adres IP,
 • data i godzina wywołania,
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść wywołania (konkretna strona),
 • przesyłana ilość danych i status dostępu (przesłano plik, nie znaleziono pliku itp.),
 • strona internetowa, z której pochodzi wywołanie,
 • typ przeglądarki / wersja / język,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 1. b) wyżej wymienione dane są wymagane ze względów technicznych w celu wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

 

 1. Formularz kontaktowy i e-mail:
 2. W Serwisie Klamp.pl, zamieszczony został formularz kontaktowy do komunikacji elektronicznej. Możesz skontaktować się z nami podając swoje imię oraz adres e-mail.
 3. Kontakt z Klamp.pl można nawiązać także drogą e-mail.
 4. Przy zgłoszeniu za pomocą formularza kontaktowego/wiadomości e-mail, pobierany jest adres e-mail Użytkownika. W momencie wysłania wiadomości poprzez formularz zapisane zostaną także następujące dane:
 • adres IP;
 • data i godzina rejestracji.
 1. Dane osobowe pochodzące z formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Celem przetwarzania danych jest także odpowiednie przyporządkowanie kolejnych zapytań kierowanych przez Użytkownika oraz poprawa jakości naszych odpowiedzi w przypadku skierowania kolejnego zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotem nawiązania przez Użytkownika kontaktu jest problem związany ze stworzonym przez Użytkownika projektem, dane przetwarzamy także w celu zapewnienia stałej kontroli poprawności jego działania, a w razie potrzeby także poprawy jakości Serwisu i naszych usługodawców. W związku z tym w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że usługodawcom zostaną przekazane pojedyncze informacje dotyczące danych Użytkownika (np. … ). Aby przy ponownym kontakcie zapewnić lepsze podejście do problemu, na koncie Użytkownika przechowujemy także otrzymane wiadomości.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy oraz wiadomość e-mail, stanowi zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda Użytkownika, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes Administratora. Jeżeli zaś nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza lub wiadomości e-mail związane jest z zawarciem umowy, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. W przypadku nawiązania kontaktu, w dowolnym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W tym celu należy przesłać odpowiednią wiadomość e-mail na adres: artur@klamp.pl Wówczas jednak odpowiedź na zapytanie Użytkownika nie będzie możliwa.
 4. Dane kontaktowe pochodzące z formularza lub wiadomości e-mail, które nie są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług na rzecz zarejestrowanego Użytkownika są usuwane niezwłocznie, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

 

 1. Rejestracja:
 2. W celu korzystania z naszych usług, w tym w szczególności platformy pośredniczącej między Tobą a twoim Klientem, wymagana jest utworzenie konta podczas rejestracji.
 3. Do utworzenia konta użytkownika niezbędne jest podanie adresu e-mail. Ponadto, w celu pełnej realizacji usługi możesz podać dodatkowe informacje, za pomocą których uzupełnisz swój Profil.
 4. Dane, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane w celu realizacji Umowy w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane

przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13-14 RODO)

 

 1. Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego w formie wiadomości e-mail lub poprzez formularz kontaktowy, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, założeniem i aktywacją konta Użytkownika.
 2. Podczas korzystania z Serwisu Klamp.pl, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, zbierane będą dane geolokalizacyjne.
 3. W zależności od sposobu korzystania z Serwisu Klamp.pl dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
 4. a) przygotowania oferty- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda Użytkownika,
 5. b) utworzenia i aktywacji konta Użytkownika- podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda Użytkownika,
 6. c) zawarcia i realizacji umowy na podstawie zainteresowania przedstawioną ofertą- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 7. d) świadczenia usług, wystawienia FV oraz w celach księgowych- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 8. e) archiwizacji oraz archiwizacji dokumentów wymaganych na mocy przepisów prawa, które przechowywane są na koncie Użytkownika w zakładce „Dokumenty”, a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów- wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie zasadnie do art. 6 ust. 1. lit. f) RODO- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 9. f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- wówczas podstawą prawną będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora,
 10. g) oferowania produktów i usług bezpośrednio, w tym odbierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników za pomocą profilowania- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników:
 2. a) pozyskanych w celu przygotowania oferty przetwarzamy przez okres negocjowania umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Użytkownik ostatni raz kontaktował się z nami w sprawie przygotowania oferty,
 3. b) przetwarzanych i archiwizowanych w związku ze świadczeniem usług wyszczególnionych w łączącej nas z Użytkownikiem Umowie oraz Regulaminie, przetwarzamy do końca okresu przewidzianego poszczególnymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń w danej sprawie lub wyczerpania środków zaskarżenia,
 4. c) przetwarzanych w zakresie podstawowych danych kontaktowych Użytkowników, w celu wymiany korespondencji, a także w celu oferowania usług, przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu lub wycofania zgody, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania danych.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przygotowania oferty, utworzenia i aktywacji konta Użytkownika, świadczenia usług oraz wystawienia FV. Niewskazanie danych może być przyczyną odmowy przygotowania oferty, utworzenia lub aktywacji konta Użytkownika, świadczenia usług lub też wystawienia FV. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, gdy rozpoczęto już świadczenie usług, uniemożliwi dalsze ich świadczenie.
 6. Każdy Użytkownik, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Klamp.pl oraz do dokonania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień należy przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail: artur@klamp.pl lub pisemną na adres siedziby Administratora.
 7. Ponadto każdy, kto uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

III. PLIKI COOKIE

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. W Serwisie Klamp.pl stosujemy tak zwane „cookies”. Są to niewielkie informacje, wysyłane przez Serwis zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania strony internetowej.
 2. Podczas korzystania z Serwisu w systemie Użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych np. w momencie dokonywania autoryzacji podczas logowania do konta Użytkownika.
 3. Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Są one zapisane na urządzeniu Użytkownika i przesyłają dane z tego urządzenia do Serwisu. Standardowe ustawienia większości przeglądarek akceptują pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki przekazywanie plików cookie może zostać zablokowane lub ograniczone. Zapisane na urządzeniu pliki cookie mogą być w każdym momencie usunięte. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki pliki cookie można usunąć także automatycznie. Generalna blokada odbioru plików cookie z serwisu Klamp.pl może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Więcej informacji dotyczących kontroli oraz usuwania plików cookie w większości przeglądarek można zaleźć na stronie internetowej: http://www.allaboutcookies.org.
 4. Po wejściu na stronę internetową Klamp.pl na dole pojawia się baner informujący o stosowaniu plików cookie oraz tym, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookie znajdują się w Polityce prywatności. Jeśli Użytkownik zapoznał się z tymi informacjami celem potwierdzenia prosimy o kliknięcie na przycisk „OK”.
 5. W każdym momencie można wnieść sprzeciw wobec stosowania plików cookie. W tym celu należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

INFORMACJE O NEWSLETTERZE.

 

 1. Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach czy promocjach) Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: newsletter@klamp.pl Podane dane zostaną przekazane operatorowi Serwisu i przechowywane w bazie systemu …. Przy zgłoszeniu pobierany jest adres e-mail Użytkownika. W momencie wysłania wiadomości e-mailowej zapisane zostaną także następujące dane:
  1. adres IP
  2. data i godzina rejestracji.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie za jego zgodą, bowiem podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne, aby wykluczyć możliwość zalogowania się osób o innym adresie e-mail. Logowanie do Newslettera jest protokołowane, w celu udokumentowania procesu logowania zgodnie z wymogami prawnymi, które obejmują zapisanie daty i godziny rejestracji, jej potwierdzenie oraz zapisanie adresu IP Użytkownika.
 4. Przetwarzanie danych jest konieczne także w celu doręczenia zamówionego Newslettera, jako podstawę prawną przetwarzania danych, zastosowanie znajdują tu także art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie rezygnować z subskrypcji Newslettera lub przesłania kolejnych jego wydań. W każdym Newsletterze znajduje się odpowiedni link do formularza rezygnacji z subskrypcji. W ten sposób możliwe jest także cofnięcie wyrażonej wcześniej zgody Użytkownika na przechowywanie danych. Zgodę można cofnąć także w dowolnym momencie i bez zachowania wymaganej formy, korzystając z adresu e-mail: artur@klamp.pl
 6. Dane Użytkownika usuwane są od razu, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Adres e-mail Użytkownika jest przechowywany przez okres subskrypcji Newslettera. W przypadku rezygnacji z subskrypcji Newslettera pozostałe dane osobowe zebrane w ramach procesu logowania usuwane są w terminie siedmiu dni od ich zebrania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, mogą być one usunięte wcześniej wyłącznie wtedy, gdy jest to dopuszczalne w świetle zobowiązań umownych lub ustawowych. Operator Serwisu może być bowiem na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów zobowiązany do przechowywania danych także po zakończeniu umowy (np. w celach podatkowych). Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

 

PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE.

 

 1. Podczas korzystania z Serwisu Klamp.pl, wykorzystywane są także pliki cookies umożliwiające analizę sposobu poruszania się Użytkowników w Internecie. Dane zebrane przy pomocy tego rodzaju plików cookie są pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. Dane poddane pseudonimizacji nie mogą już zostać przyporządkowane do Użytkownika. Nie są też one przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi Użytkowników. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:
  1. częstotliwość wchodzenia na stronę;
  2. korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej.
 2. Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości Serwisu. Przy pomocy plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu, dzięki czemu możemy systematycznie optymalizować ofertę Klamp.pl. Cel ten stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Serwis Klamp.pl wykorzystuje narzędzie Hojtar oraz Inspectlet przeznaczone do monitorowania oraz zapisu zachowania Użytkownika w Serwisie, w celu prowadzenia badań nad użytecznością Serwisu oraz jego optymalizacji. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony czy ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia można znaleźć pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy oraz https://www.inspectlet.com/legal.
 4. Serwis Klamp.pl wykorzystuje pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Przy czym Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora Serwisu, w celu interpretacji korzystania z oferty Klamp.pl, sporządzenia raportu na temat aktywności w ramach tej oferty oraz świadczenia na rzecz Klamp.pl, innych usług związanych z ofertą internetową i mobilną, a także korzystaniem z Internetu. W ramach tej analizy mogą być tworzone pseudonimizowane profile Użytkownika.
 5. pl korzysta z serwisu Google Analytics wyłącznie przy włączonej funkcji anonimizacji adresu IP. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.
 6. Skonfigurowanie przeglądarki w celu sprzeciwienia się wobec stosowania tego rodzaju plików cookie nie ma dla Użytkowników negatywnych skutków, wszystkie funkcje Serwisu pozostają bowiem w pełni dostępne. W tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH

 

 1. Podczas korzystania z Serwisu klamp.pl, wykorzystywane są także pliki cookie osób trzecich w celu uzyskania informacji o zachowaniu Użytkowników w sieci (webtracking), a tym samym prezentowania Użytkownikom tylko takich reklam, którymi są zainteresowani. W związku z tym przetwarzanie danych stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. W Serwisie Klamp.pl korzystamy z należącego do Google narzędzia reklamy internetowej Google Ads (AdWords) w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. Narzędzie to umożliwia indywidualne dostosowanie reklamy na podstawie zachowania Użytkownika na innych stronach internetowych w sieci Google Display Network (Google, tzw. „Google Ads“ oraz inne strony internetowe). Sposób poruszania się przez Użytkowników po Serwisie Klamp.pl jest analizowany w celu zaprezentowania na innych stronach internetowych reklam zgodnych z zainteresowaniami Użytkowników. W tym celu Google stosuje pliki cookie, na podstawie których na określonym urządzeniu może być zidentyfikowana przeglądarka Użytkownika – ale nie konkretna osoba lub konkretny Użytkownik. Dane osobowe nie są przy tym przechowywane.
 3. Narzędzie Google Ads wykorzystywane jest wyłącznie przy aktywnej funkcji anonimizacji adresu IP. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.
 4. Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki Użytkownika można zapobiec przechowywaniu plików cookie; ponadto można zapobiec utrwalaniu na rzecz Google danych wygenerowanych przez Google i dotyczących korzystania przez Użytkownika z oferty internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl;

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILU KLAMP.PL W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, CHAT

 

 1. pl posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, (dalej jako: „serwisy społecznościowe”), na których prezentuje osobom odwiedzającym stronę internetową, indywidualną reklamę podczas przebywania na portalu społecznościowym.
 2. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.
 3. Jako podmiot prowadzący profile mamy dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile Klamp.pl. To my odpowiadamy za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów.
 4. Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).
 5. Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA
 6. Poprzez posiadane profile Klamp.pl gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile Klamp.pl związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli Użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, uzyskujemy dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.
 7. Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Nie mamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.
 8. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony uzyskujemy informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili Klamp.pl oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom możemy optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
  2. Instagram: https://help.instagram.com/5195221251078753
  3. YouTube: https://policies.google.com/privacy
 10. W ramach Serwisu Klamp.pl zapewniamy Ci możliwość bezpośredniego kontaktu z nami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu. Korzystamy z narzędzia SmartSupp Chat zapewnianego przez Smartsupp.com, s.r.o., Company reg. no.: 03668681, VAT ID: CZ03668681, Lidická 20, Brno, 602 00, Czech Republic. Skrypt obsługujący chat wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania czatu. Możesz wyłączyć pliki cookies związane z czatem z poziomu swojej przeglądarki, ale w ten sposób stracisz możliwość komunikacji za pośrednictwem czatu. W ramach plików cookies zbieranych przez SmartSupp nie mamy dostępu do informacji pozwalających nam na Twoją identyfikację. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z SmartSupp, w tym ochrony prywatności, można znaleźć pod adresem: https://www.smartsupp.com/help/privacy/.

 

 

SERWISY PŁATNOŚCI.

 

 1. Serwis Klamp.pl korzysta z serwisów płatniczych podmiotów trzecich stosownie do wybranej przez Użytkownika formy płatniczej. Płatność związana jest z zawartą przez Użytkownika umową, dlatego też podstawę prawną realizacji wszystkich form płatności stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 2. Jeżeli Użytkownik jako sposób płatności wybierze przelew, dane niezbędne do realizacji przelewu zostaną przesłane przez bank lub instytucję płatniczą, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje płatności do podmiotu trzeciego, obsługującego serwis płatniczy. Wówczas oprócz kwoty rachunku za wykupioną usługę mogą być przekazywane dane dotyczące numeru klienta, imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i adresu e-mail.
 3. Jeżeli użytkownik wybierze płatność poprzez system Tpay.com, jego dane osobowe będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 NIP: 7773061579.
 4. Jeżeli użytkownik wybierze płatność poprzez system iMoje, jego dane osobowe będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, KRS 0000005459.
 5. Jeżeli Klamp.pl zostaje włączony w proces przepływu danych, przy każdej transmisji stosujemy metodę kodowania Secure Socket Layer (SSL), stanowiącą bardzo wysoki standard bezpieczeństwa w Internecie. Po wprowadzeniu danych Użytkownika w ramach płatności i kliknięciu na pole „zatwierdź” dane zostają przesłane w formie zakodowanej, dzięki czemu nie są narażone na dostęp z zewnątrz.
 6. Dane Użytkownika zostają usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu w jakim były zebrane.

 

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

 

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez nas z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. hostingodawca czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne). Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie przez nas danych nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –przekazujemy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne - w przypadku Użytkownika, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, udostępniamy zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Dostawcę;
  2. dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - udostępniamy zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką ochrony prywatności;
  3. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający nam wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna) - udostępniamy zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

 

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH

 

Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas metody ochrony danych:

 1. miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Twoje dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników,
 3. okresowo zmieniamy swoje hasła administracyjne,
 4. w celu ochrony danych regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa,
 5. regularnie aktualizujemy oprogramowanie, wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

ZMIANY POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie www.klamp.pl/polityka-ochrony-prywatnosci.