Regulamin Klamp

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I DOSTĘPU DO PLATFORMY

KLAMP.PL

 

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Platformy Klamp.pl, znajdującej się pod adresem internetowym www.klamp.pl, która przeznaczona jest dla Freelancerów do pośrednictwa w kontakcie z klientem oraz automatyzacji procesu realizacji Projektów.

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i dostępu do Platformy Kklamp.pl wraz z załącznikiem stanowiącym jego integralną część, określający w szczególności zasady dostępu i korzystania z Platformy Klamp.pl;
 2. Usługodawca / zwany zamiennie Klamp.pl: Artur Pabian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klamp Artur Pabian z siedzibą w Tarnowie, ul. Św. Marcina 11, 33-100 Tarnów, NIP: 9930560703, Regon: 122926898;
 3. Usługobiorca/ zwany zamiennie Freelancer - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi, będący osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna – prowadząca działalność gospodarczą, która zarejestrowała Konto na Platformie Klamp.pl i korzysta z jej Usług;

 

 1. Usługa – usługa świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegająca na udzieleniu dostępu do Platformy Klamp.pl, na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.klamp.pl;
 3. Platforma Klamp.pl – oprogramowanie dostępne na serwerach Usługodawcy, udostępniane poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła;
 4. Aplikacja mobilna - dystrybuowane przez lub za zgodą Usługodawcy oprogramowanie działające na Urządzeniach Mobilnych umożliwiające dostęp do Platformy Klamp.pl;
 5. Użytkownik – podmiot posiadający login i hasło, umożliwiające korzystanie z Platformy Klamp.pl;
 6. Konto – indywidualny dostęp do Platformy Klamp.pl, przypisany do Freelancer’a, chroniony unikalną nazwą (loginem) oraz hasłem;
 7. Projekt – Utworzona przez Freelancera część aplikacji dla samego siebie lub dla Klienta w ramach wymiany informacji dotyczących konkretnego projektu, zawierającego zadania, pliki oraz wiadomości związane z realizacją zlecenia;
 8. Klient– partner, kontrahent lub potencjalny partner, kontrahent lub współpracownik Freelancera, któremu Freelancer udostępnia Projekt;
 9. Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy Usługodawcą a Freelancerem, na podstawie której

Usługodawca świadczy na rzecz Freelancera Usługę, a Freelancer ponosi opłatę za korzystanie z Usługi;

 1. Faktura - faktura wystawiona Freelancerowi z tytułu świadczenia Usługi przez Usługodawcę i udostępniona w formacie pdf;
 2. Pakiet – wybrany przez Freelancera wariant korzystania z Platformy Klamp.pl, wpływający na jej cenę oraz dostępne funkcje,
 3. Okres rozliczeniowy – okres trwający jeden pełny miesiąc kalendarzowy lub jeden rok,
 4. Zintegrowana Usługa Płatności – oznacza usługę płatności online, dostępną dla Klienta za usługi wykonane przez Freelancera, świadczoną przed partnera Usługodawcy.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z następującymi przepisami:
 2. a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123,730),
 3. b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 oraz z 2019 r. poz. 730),
 4. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
 5. d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.
 6. e) i innych.
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.klamp.pl, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 8. Wszelkie udostępnione oprogramowanie jest własnością Usługodawcy. Wszelkie prawa do Platformy Klamp.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego

 

nazwy, domeny, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Platformy Klamp.pl, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 1. Platforma Klamp.pl jest dostępna na stronie internetowej: www.klamp.pl
 2. Za dostęp do Aplikacji mobilnej operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.
 3. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 4. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies tj. niewielkie informacje, wysyłane przez Serwis zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta się podczas przeglądania strony internetowej. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 1. REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Platformy Klamp.pl.
 2. Rejestracja Konta na Platformie Klamp.pl wymaga wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu.
 3. Rejestrując Konto Freelancer potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Freelancer zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji.
 5. W trakcie rejestracji Freelancer określa swój identyfikator ( adres e-mail będący loginem) oraz hasło, które służyć będą do jego identyfikacji na Platformie Klamp.pl. Wybrane hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.
 6. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym i jego przesłaniu do Usługodawcy, na podany adres e-mail zostanie przesłana przez Usługodawcę wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Otwarcie linku powoduje zakończenie procesu rejestracji Konta.
 7. Moment aktywacji Konta równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Freelancerem Umowy na zasadach wynikających z Regulaminu.
 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Freelancera, wskazanych podczas rejestracji, Freelancer powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na platformie klamp.pl

 

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY KLAMP.PL

 

 1. Korzystanie z Platformy klamp.pl może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Freelancer może posiadać tylko jedno Konto. Freelancerowi nie wolno korzystać z Kont innych osób oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w części dostępnej wyłącznie dla Freelancera. Zapis ten nie dotyczy Projektów udostępnianych Klientom przez Freelancera.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
 4. a) korzystania z Platformy Klamp.pl w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 5. b) korzystania z Platformy Klamp.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 6. c) do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
 7. d) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Platformy klamp.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 8. Minimalne wymagania techniczne warunkujące korzystanie z Platformy Klamp.pl to:
 9. a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 10. b) dostęp do poczty elektronicznej,
 11. c) najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 12. d) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF

 

Konto zawiera dane Freelancera podane przez niego podczas Rejestracji jak i dane uzupełnione w późniejszym czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Freelancer zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.

 

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Freelancer może zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług.
 2. W ramach świadczonych Usług, Usługodawca udostępnia Freelancerowi infrastrukturę oraz funkcjonalności Platformy Klamp.pl. Platforma klamp.pl ma przede wszystkim służyć Freelancerom do kontaktu z Klientem oraz automatyzacji procesu realizacji Projektu, w tym rozliczenia transakcji za pomocą Zintegrowanych Usług Płatności.
 3. Usługodawca jest jedynie dostawcą Platformy Klamp.pl i nie uczestniczy w faktycznej realizacji usług, czynności bądź dzieł wykonywanych przez Freelancera na rzecz Klienta. W związku z tym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług, czynności, dzieł, bądź innych obowiązków, przez Freelancerów względem jego Klientów.
 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą być odpłatne oraz nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi na Platformie Klamp.pl oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. W ramach Platformy Klamp.pl Freelancer może nieodpłatnie przeglądać ogólnodostępną stronę Platformy klamp.pl zawierającą w szczególności kartę rejestracji Konta. Pełna funkcjonalność Platformy Klamp.pl dostępna jest po dokonaniu płatności, z wyłączeniem okresu próbnego.
 6. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
 7. Freelancer może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez wysłanie na adres info@klamp.pl wiadomości e-mail lub skorzystanie z formularza kontaktowego, zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto.
 8. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało doręczone Usługodawcy.
 9. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z Freelancerem, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi dla Freelancera, w tym w szczególności założenia Konta, bez podania przyczyny.

 

 1. PROJEKT

 

 1. W ramach dostępu do Platformy Klamp.pl Freelancer otrzymuje dostęp do infrastruktury i narzędzi dostępnych na Platfomie Klamp.pl umożliwiających, zgodnie z charakterem i specyfiką Platformy klamp.pl tworzenie i przesyłanie do Klientów utworzonych projektów.
 2. Freelancer może tworzyć bazę swoich Klientów, a następnie tworzyć i przypisywać do nich projekty wraz z listą zadań związanych z realizacją danego zadania.
 3. Każdy projekt powinien zawierać listę zadań oraz kwotę wynagrodzenia należnego za realizację danego zadania.
 4. W celu udostępnienia Klientowi dostępu do Projektu, Freelancer korzysta z narzędzi dostępnych na Platformie Klamp.pl tj. zaproszenia do zarządzania projektem, w ten sposób, iż zleca Klamp.pl przesłanie Klientowi w jego imieniu linku umożliwiającego dostęp do Projektu. W tym celu Freelancer powierza Klamp.pl dane osobowe Klientów, na zasadach i w zakresie wskazanym w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu.
 5. Klient otrzymujący dostęp do projektu ma możliwość założenia hasła dostępowego, klikając w interaktywny formularz dostępny w przesłanym linku.
 6. W ramach Platformy Klamp.pl Freelancer ma możliwość aktywacji płatności online za pomocą Zintegrowanej Usługi Płatności, która umożliwia otrzymywanie wynagrodzenia od Klientów bezpośrednio na rachunek bankowy.
 7. Zintegrowana Usługa Płatności jest opcjonalna i automatycznie oferowana Klientowi, w przypadku aktywacji płatności online przez Freelancera.
 8. Usługodawca zleca zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych przetwarzanie płatności i przechowywanie informacji dotyczących karty kredytowej lub debetowej lub jakiejkolwiek innej oferowanej metody płatności. W celu uzyskania możliwości korzystania ze Zintegrowanej Usługi Płatności, Klient oświadcza, że akceptuje ogólne warunki korzystania tego dostawcy usług. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie informacji związanych z kartą kredytową lub debetową.

 

Dostawcą usług płatniczych jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN - wpłacony w całości, z którym Użytkownik zawiera bezpośrednią umowę.

 

 1. BEZPŁATNY OKRES PRÓBNY

 

 1. Usługodawca umożliwia Freelancerowi prawo do korzystania przez 14 dni z bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie którego może on korzystać z Usługi, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 2. W okresie próbnym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 3. Jeżeli w trakcie trwania okresu próbnego Freelancer nie uiści płatności za świadczenie Usługi w ramach wybranego przez siebie Pakietu, uznaje się, że zakończył korzystanie z Usługi, zaś Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.

 

 1. PŁATNOŚCI

 

 1. Wysokość opłat za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, a także zasady wystawiania i przesyłania Faktur reguluje Załącznik nr 2 do Regulaminu tj. Cennik.
 2. Freelancer dokonuje zapłaty za każdy Okres Rozliczeniowy korzystania z Usługi, z góry, w wysokości zależnej od wybranego pakietu. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc albo 1 rok w zależności od wybranego pakietu, liczony od dnia zawarcia Umowy.
 3. Płatność za realizację Usługi odbywa się za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Platformą Klamp.pl lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Freelancer wyraża zgodę na:

 

 1. a) wystawianie Faktur tytułem świadczonych Usług w formie elektronicznej i przesyłanie ich

poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany przez Freelancera,

 1. b) otrzymywanie Faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.
 2. Wystawiona Faktura jest widoczna w Portalu Klamp.pl.
 3. Nieopłacenie przez Usługobiorcę kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po każdym pełnym okresie rozliczeniowym jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W przypadku

opłacenia i rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje obowiązująca do jego zakończenia.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem płatności między nim a Freelancerem, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamację Freelancer może zgłosić za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt.11 Regulaminu – Kontakt.
 3. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy rozliczeń, w terminie 14 dni od dnia przesłania do Freelancera Faktury.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 • oznaczenie Freelancera zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
 • wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
 • wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Freelancera, nie później niż w przeciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 2. Usługodawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Freelancera, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

 

 1. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma Klamp.pl ( w tym: projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Platformą Klamp.pl) ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

 

Korzystanie z Platformy Klamp.pl nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

 1. Użytkownik upoważniony jest do wykorzystania Platformy klamp.pl we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Platformy Klamp.pl w całości lub w części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony | w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy. Zapis ten nie dotyczy Projektu udostępnianego Klientowi Freelancera.

 

 1. KONTAKT

 

Wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę, w tym Platformy Klamp.pl, Użytkownik może kierować według swego wyboru:

 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej klamp.pl,
 • za pośrednictwem poczty elektroniczne: info@klamp.pl,
 • listownie na adres Usługodawcy.

 

 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są Polityce Prywatności i Cookies, dostępnej pod adresem klamp.pl/polityka-prywatnosci.html

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www.klamp.pl.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.
 3. Zmiana danych teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron WWW) wskazanych w Regulaminie lub oczywiste pomyłki pisarskie nie stanowią zmiany Regulaminu.
 4. Umowa łącząca Usługodawcę i Freelancera podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowana.
 5. W przypadku sporów wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstających w związku z nim, strony zobowiązują się dążyć do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby Usługodawcy.